Download algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden DC Computers
 
Artikel 1 – Definities en toepasselijkheid
 

  1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: DC Computers de eenmanszaak DC Computers gevestigd aan het Zuideinde 501 (1035PJ) Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34168939.
   Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die opdracht heeft gegeven aan DC Computers tot het verrichten van werkzaamheden of het leveren van zaken of diensten.
   Opdracht: ieder verzoek gericht aan DC Computers tot het verrichten van werkzaamheden of het leveren van zaken of diensten.
   Offerte: iedere vorm van aanbieding, prijsbepaling, kostencalculatie of offerte door DC Computers uitgebracht.
   Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en DC Computers met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden of het leveren van zaken of diensten.
   Diensten: onder meer maar niet beperkt tot reparatie, installatie en onderhoud van apparatuur, hardware en software, ontwerp, aanleg en onderhoud van ICT- netwerken, systeembeheer en ondersteuning, inrichting, onderhoud en facilitering van servers en serveromgevingen, plaatsing en onderhoud van (digitale/online) werkplekken, clouddiensten en online back-up, levering en installatie van security software (antivirus, firewall, anti-spam en back-up).
  2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte van DC Computers alsmede op iedere door DC Computers met opdrachtgever gesloten overeenkomst met betrekking tot het opmaken van een offerte, het leveren van zaken of diensten en het uitvoeren van werkzaamheden.
  3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze tussen partijen schriftelijk zijn overeengekomen.
  4. Waar in deze voorwaarden ‘schriftelijk’ staat benoemd, wordt daaronder ook verstaan: digitaal, elektronisch en/of per e-mail.
  5. Algemene voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  6. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. DC Computers en opdrachtgever zullen dan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 2 – Aanbiedingen, offertes en overeenkomst
 
 1. Een aanbieding of offerte wordt door DC Computers geheel vrijblijvend uitgebracht. De offerte geldt uitsluitend voor de termijn die daarin is vermeld. Is geen termijn vermeld, dan geldt een termijn van 30 dagen. Na deze termijn kan op de inhoud van de offerte door de opdrachtgever geen beroep meer worden gedaan.
 2. Een aanbieding of offerte wordt schriftelijk uitgebracht, tenzij DC Computers hier om praktische of spoedeisende redenen of anderszins vanaf ziet.
 3. DC Computers kan de offerte herroepen tot tien dagen na ontvangst van de aanvaarding van opdrachtgever. Kosten die door de opdrachtgever gedurende die periode worden gemaakt, kunnen niet bij DC Computers in rekening worden gebracht.
 4. DC Computers kan niet aan de aanbieding of offerte worden gehouden indien opdrachtgever naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte of een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Prijzen zijn vermeld in Euro en exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn verzend-, vervoers-, en verpakkingskosten niet in de prijs inbegrepen.
 1. De offerte is gebaseerd op de informatie die opdrachtgever voorafgaand aan het opstellen van de offerte aan DC Computers heeft verstrekt. DC Computers kan en mag er vanuit gaan dat opdrachtgever alle algemene en bijzondere informatie aan DC Computers heeft verstrekt die voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en de volledigheid van deze informatie.
 2. Indien de aanvaarding al dan niet op onderdelen afwijkt van de aanbieding of de offerte, en DC Computers met deze afwijkingen niet uitdrukkelijk instemt, komt er geen overeenkomst tot stand.

Artikel 3 – Duur en opzegging
 
 1. Indien en voor zover de tussen partijen gesloten overeenkomst een duurovereenkomst is, geldt dat de overeenkomst is aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur. Is geen duur overeengekomen, dan is de overeenkomst aangegaan voor de duur van één jaar.
 2. De duurovereenkomst wordt, tenzij anders overeengekomen of indien anders blijkt uit een op de overeenkomst van toepassing zijnde Service Level Agreement, telkens stilzwijgend voor de duur van één jaar verlengd.
 3. Gedurende het eerste contractjaar is de duurovereenkomst niet opzegbaar. Na verlenging kan de overeenkomst door partijen schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
 4. DC Computers kan en mag de overeenkomst direct ontbinden in de volgende bijzondere situaties: a) opdrachtgever is in verzuim ten aanzien van zijn verplichtingen uit de overeenkomst;
 1. b) insolventie of ernstige betalingsonmacht van de opdrachtgever die blijkt uit faillissement, aanvraag van surseance van betaling of toepassing van de Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen;
 2. c) de (bedrijfs)activiteiten van opdrachtgever worden beëindigd of geliquideerd;
 3. e) opdrachtgever verliest de vrije beschikkingsmacht over zijn vermogen;
 4. f) opdrachtgever wordt onder curatele/bewind voering gesteld.
   
Artikel 4 – Levering en uitvoering van de overeenkomst, risico-overgang
 
 1. DC Computers zal de overeenkomst goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst en de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Alle diensten van DC Computers worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst een uitdrukkelijk en voldoende bepaalbaar resultaat is omschreven.
 3. DC Computers zal zich inspannen om kwalitatief goede en ononderbroken beschikbaarheid van diensten en daarbij behorende systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door DC Computers hiermee opgeslagen gegevens te realiseren. DC Computers biedt echter geen garanties over kwaliteit of beschikbaarheid, tenzij anders is overeengekomen middels een op de overeenkomst van toepassing zijnde en als zodanig aangeduide Service Level Agreement (SLA).
 4. Na totstandkoming van de overeenkomst zullen de diensten of werkzaamheden conform de offerte en rekening houdend met de redelijke wensen van de opdrachtgever zo spoedig mogelijk worden uitgevoerd. Eventuele opgegeven levertermijnen zijn indicatief en nimmer een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk door opdrachtgever is aangegeven dat het een uiterste termijn betreft. Bij overschrijding van de leveringstermijn dient opdrachtgever DC Computers allereerst schriftelijk in gebreke te stellen en daarbij een redelijke termijn te bieden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst, voor zover mogelijk.
 5. Voor zover voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is, heeft DC Computers het recht om (delen van) de overeenkomst door derden te laten uitvoeren.
 6. Tenzij anders overeengekomen is DC Computers geen partij bij de levering van diensten van derden, ook niet indien DC Computers deze diensten afneemt ten behoeve van opdrachtgever.
 7. Het werk wordt opgeleverd beschouwd als het geheel is uitgevoerd, in werking is gesteld of geplaatst en naar de professionele beoordeling van DC Computers voldoet aan de specificaties of geschikt is voor gebruik, en daarvan aan de opdrachtgever mededeling is gedaan. Vanaf dit moment gaat het risico van verlies of beschadiging van de geleverde goederen op opdrachtgever over.
   
Artikel 5 – Verplichtingen van de opdrachtgever
 
 1. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig is om een juiste en tijdige uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken, waaronder het tijdig aanleveren van informatie en gegevens waarvan opdrachtgever behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. Indien een leveringstermijn is overeengekomen, vangt deze eerst aan nadat DC Computers de gevraagde en benodigde gegevens heeft ontvangen.
 2. Opdrachtgever geeft DC Computers toegang tot alle plaatsen, diensten en accounts onder haar beheer, voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst door DC Computers.
 3. Opdrachtgever garandeert dat informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. die zij op enig moment aan DC Computers verstrekt, vrij zijn van virussen en defecten.
   
Artikel 6 – Prijzen en betaling
 
 1. Indien geen vaste prijs is overeengekomen wordt de daadwerkelijke tijdsbesteding van DC Computers bij opdrachtgever door middel van een factuur in rekening gebracht op basis van het bij haar gebruikelijke uurtarief.
 2. De overeenkomst omvat alleen de op de offerte gespecificeerde werkzaamheden en te leveren zaken of diensten. Alle wijzigingen daarop die tot een hogere prijs leiden, worden aangemerkt als meerwerk en als zodanig in rekening gebracht op basis van gewerkte uren, gebruikte materialen of geleverde/te leveren diensten op basis van de bij DC Computers gebruikelijke tarieven en prijzen.
 3. Prijzen zijn altijd weergegeven in Euro en exclusief BTW en overige heffingen van overheidswege.
 4. In geval van een duurovereenkomst is DC Computers gerechtigd de gehanteerde tarieven tussentijds te wijzigen. DC Computers zal het voornemen tot een prijswijziging ten minste twee maanden van tevoren mededelen aan opdrachtgever. Bij prijsverhoging heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst te beëindigen conform de geldende opzegtermijn.
 5. Facturering geschiedt op een moment en met regelmaat naar inzicht van DC Computers. DC Computers kan voorafgaand aan de uitvoering van de overeenkomst een voorschot of aanbetaling verzoeken en dit middels een factuur in rekening brengen.
 6. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling plaats binnen veertien dagen na factuurdatum op het adres van DC Computers of op het door DC Computers opgegeven bankrekeningnummer.
 7. Vorderingen van DC Computers zijn onmiddellijk opeisbaar in geval van:
 1. a) overschrijding van een betalingstermijn;
 2. b) beëindiging van de opdracht door opdrachtgever;
 3. c) aanvraag of uitspraak van faillissement, surseance van betaling, toelating tot de Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen of ondercuratelestelling van opdrachtgever;
 4. d) overlijden van opdrachtgever of liquidatie, opheffing en/of ontbinding van de rechtspersoon van opdrachtgever.
 5. Alle kosten die worden gemaakt ter inning van enig door opdrachtgever verschuldigd bedrag, zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk, komen voor rekening van opdrachtgever. De hoogte van de buitengerechtelijke kosten wordt berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten.
 6. Alle geleverde goederen blijven eigendom van DC Computers, zolang deze niet dan wel niet volledig zijn betaald. DC Computers kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gerealiseerde gegevens, documenten, programmatuur en/of databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte of overdracht totdat klant volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
   
Artikel 7 – Koop van zaken
 
 1. De verkoop van zaken, waaronder apparatuur, kan zowel mondeling als schriftelijk worden overeengekomen. In geval van mondelinge overeenstemming gelden de bij DC Computers gebruikelijke specificaties en actuele verkoopprijzen.
 2. Zonder een duidelijk en voorafgaand voorbehoud of gespecificeerd gebruiksdoeleinde van opdrachtgever, staat DC Computers er niet voor in dat de zaak bij aflevering geschikt is voor dat door de opdrachtgever beoogde feitelijk gebruik.
 3. Tenzij anders overeengekomen, zijn optionele ver- en gebruiksartikelen en accessoires waaronder software/programmatuur, batterijen, inkt(cartridges), tonerartikelen, kabels etc. niet bij de prijs inbegrepen. Ditzelfde geldt voor montage- en installatiekosten en- materialen.
 4. Levering van zaken geschiedt af-magazijn. Indien uitdrukkelijk overeengekomen geschiedt de levering van zaken op een door de opdrachtgever aan te wijzen adres. Kosten van aflevering kunnen door DC Computers bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 5. DC Computers behoudt zich het recht voor de levering in gedeelten te laten plaatsvinden en de deelleveringen afzonderlijk te factureren.
   
Artikel 8 – Clouddiensten
 
 1. DC Computers kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte of dataverkeer per maand die opdrachtgever feitelijk kan gebruiken in het kader van de overeenkomst.
 2. In geval van limietoverschrijding worden de daadwerkelijke kosten gekoppeld aan de limietoverschrijding (de extra opslagruimte of dataverkeer boven het overeengekomen limiet) direct bij opdrachtgever in rekening gebracht en bovendien kan DC Computers na verzending van ten minste één waarschuwingsbericht aan opdrachtgever ten aanzien van de overschrijding, het abonnement van de opdrachtgever eenzijdig omzetten naar een abonnement waar de opslag en het dataverkeer wel binnen past en de daarvoor verschuldigde kosten in rekening brengen.
 3. DC Computers is niet aansprakelijk voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte of dataverkeer is overschreden.
   
Artikel 9 – Back-up
 
 1. Indien de dienstverlening aan opdrachtgever op grond van de overeenkomst het maken van back-ups van gegevens en systemen van opdrachtgever omvat, is opdrachtgever zelf gehouden tot controle of de back-up daadwerkelijk is gemaakt en of de back-upvoorziening nog naar behoren functioneert, tenzij anders overeengekomen of vastgelegd in een op de overeenkomst toepasselijke Service Level Agreement. DC Computers is niet aansprakelijk voor dataverlies of andere schade veroorzaakt door een gemiste back-up.
 2. Indien een back-up niet of niet volledig is gemaakt, of de opdrachtgever constateert dat de back-upvoorziening niet naar behoren functioneert, dient hij daarvan direct melding te maken bij DC Computers.
 3. De gemaakte back-up zal gedurende de overeengekomen termijn door DC Computers als goed huisvader worden bewaard. Indien geen termijn is overeengekomen, wordt uitgegaan van de bij DC Computers gebruikelijke termijn.
 4. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk tot nakoming van alle voor hem geldende wettelijke administratie- en bewaarverplichtingen.
   
Artikel 10 – Onderhoud en support
 
 1. Indien overeengekomen verricht DC Computers onderhoud en verleent service met betrekking tot de geleverde en geïnstalleerde apparatuur en programmatuur. Daaronder wordt verstaan het laten functioneren van bestaande hardware en/of software conform de overeenkomst of nadere afspraak, en meer in het algemeen het herstellen van fouten.
 2. De afspraken met betrekking tot structureel onderhoud en support worden apart overeengekomen in een Service Level Agreement. Deze afspraken maken integraal onderdeel uit van de overeenkomst en daarop zijn ook deze algemene voorwaarden van toepassing.
 1. In geval geen SLA is overeengekomen, worden onderhouds- en servicewerkzaamheden gezien als een afzonderlijke opdrachtovereenkomst en worden de daadwerkelijk bestede uren op basis van het gebruikelijke uurtarief in rekening gebracht.
 2. DC Computers zal zich inspannen om het onderhoud zo goed en adequaat mogelijk uit te voeren, met dien verstande dat DC Computers hierbij afhankelijk kan zijn van leveranciers en derden. Bij nieuwe functionaliteit of wijzigingen die het functioneren van de apparatuur en/of programmatuur wezenlijk kunnen veranderen, zal DC Computers hierover vooraf overleg voeren met opdrachtgever.
 3. Voor zover mogelijk wordt gebruik gemaakt van remote support (ondersteuning op afstand), opdrachtgever is gehouden hieraan medewerking te verlenen en hiervoor toegang te verschaffen aan de medewerker van DC Computers.
   
Artikel 11 – Beveiliging en gegevensbescherming
 
 1. Voor zover DC Computers op grond van de overeenkomst is gehouden tot het voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, zal die beveiliging beantwoorden aan de tussen partijen overeengekomen beveiligingsspecificaties. Indien daarvan een omschrijving ontbreekt zal de beveiliging voldoen aan een niveau dat gelet op de stand van de wetenschap en techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de kosten van beveiliging passend en in ieder geval niet onredelijk is.
 2. DC Computers staat er niet voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is, nu zij niet op alle omstandigheden invloed kan uitoefenen.
 3. Voor zover in het kader van de uitvoering van de overeenkomst persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming. DC Computers heeft hiertoe een privacyverklaring opgesteld die is te vinden op de website https://www.almeerpc.nl/privacy/.
 4. De persoonsgegevens die door DC Computers worden verwerkt zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst en zijn beperkt tot naam, adres, e-mail, telefoonnummer en eventueel een bankrekeningnummer.
 5. DC Computers treft technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking. Daartoe heeft DC Computers in ieder geval een privacy beleid opgesteld ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens. Op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever verschaft DC Computers hierin inzage.
   
Artikel 12 – Geheimhouding
 
 1. Partijen zijn beiden afzonderlijk verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijk informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Van vertrouwelijke informatie is sprake voor zover dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Geheimhouding geldt in ieder geval voor persoonsgegevens als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst.
 2. DC Computers zal zich inspannen om te vermijden dat zij kennis neemt van gegevens die opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de hardware of software waar de diensten op betrekking hebben, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de overeenkomst of DC Computers daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal DC Computers zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.
 3. De verplichting tot geheimhouding blijft ook bestaan na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.
 1. Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de opdrachtgever een niet voor matiging vatbare en gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000,00, onverminderd het recht van NUGTR om aanspraak te maken op schadevergoeding.
   
Artikel 13 – Intellectuele eigendom
 
 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de overeenkomst ontwikkelde of geleverde diensten of werken berusten uitsluitend bij DC Computers of diens licentiegevers. Uitsluitend indien expliciet is overeengekomen, kunnen rechten worden overgedragen aan opdrachtgever.
 2. Het is opdrachtgever niet toegestaan veranderingen in de geleverde zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. DC Computers behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis en ervaring voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
   
Artikel 14 – Klachten en reclame
 
 1. Opdrachtgever is gehouden direct te controleren of het geleverde aan de overeenkomst voldoet. Daarbij behoort opdrachtgever ook te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer worden gesteld.
 2. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten aan zaken behoren binnen 5 werkdagen na levering schriftelijk aan DC Computers te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken of tekorten aan zaken behoren binnen 3 weken na ontdekking doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan DC Computers. Na verloop van de garantietermijn is DC Computers gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen.
 3. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 5 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 2 weken na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan DC Computers. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat DC Computers in staat is adequaat te reageren.
 4. Indien een klacht zoals genoemd in het vorig lid gegrond is, zal DC Computers de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 5. Indien ingevolge dit artikel tijdig wordt gereclameerd, blijft opdrachtgever verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken en verrichte werkzaamheden. Wenst opdrachtgever gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks op kosten van opdrachtgever en pas na voorafgaande schriftelijke toestemming van de DC Computers op de wijze zoals door DC Computers aangegeven.
   
Artikel 15 – Aansprakelijkheid
 
 1. De aansprakelijkheid van DC Computers wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of op welke rechtsgrond dan ook, is beperkt tot vergoeding van directe schade, waaronder uitsluitend wordt verstaan: – de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden; – de eventuele redelijke kosten om de gebrekkige prestatie van DC Computers aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan DC Computers kan worden toegerekend of de overeenkomst door of op vordering van de opdrachtgever wordt ontbonden; – redelijke kosten, aantoonbaar gemaakt ter daadwerkelijke voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden;

  – redelijke kosten die opdrachtgever heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat leverancier op een voor hem bindende uiterste leverdatum niet heeft geleverd.
 1. De aansprakelijkheid van DC Computers is beperkt tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor die overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van DC Computers voor directe schade hoger zijn dan het door haar aansprakelijkheidsverzekering in het concrete geval gedekte bedrag.
 2. DC Computers is in geen enkel geval aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van opdrachtgever, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door opdrachtgever aan DC Computers voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door opdrachtgever voorgeschreven toeleveranciers en alle andere vormen van schade
 3. De in dit artikel beschreven exoneraties laten de overige uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid DC Computers in de algemene voorwaarden of in de overeenkomst van onverlet.
 4. De exoneraties zoals benoemd in de voorgaande leden van dit artikel komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van DC Computers.
 5. Aansprakelijkheid van DC Computers wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, ontstaat in alle gevallen slechts indien cliënt leverancier onverwijld en deugdelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn wordt gesteld om alsnog de tekortkoming weg te nemen, en DC Computers ook na die termijn in de nakoming van de verplichtingen blijft tekortschieten.

Artikel 16 – Overmacht
 
 1. DC Computers kan niet tot nakoming van enige verplichting worden gehouden indien zich een omstandigheid voordoet die buiten haar macht ligt en bij het sluiten van de overeenkomst niet kon of had kunnen of moeten worden voorzien.
 2. Onder overmacht wordt mede (maar niet uitsluitend) verstaan: – storingen van publieke infrastructuur die normaliter voor DC Computers beschikbaar is en waar zij voor de nakoming van de overeenkomst van afhankelijk is; – storingen in infrastructuur en/of diensten van DC Computers die zijn veroorzaakt door computercriminaliteit, bijvoorbeeld (D)Dos-aanvallen of al dan niet succesvolle pogingen om de netwerkbeveiliging of systeembeveiliging te omzeilen; – onvoorzienbare tekortkomingen van leveranciers van DC Computers en waarvoor DC Computers de betreffende leverancier niet aansprakelijk kan stellen; – gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of ander bronmateriaal waarvan opdrachtgever het gebruik heeft voorgeschreven;
  – onbeschikbaarheid van personeelsleden (door ziekte of anderszins); – overheidsmaatregelen, algemene vervoersproblemen, stakingen, oorlogen, terroristische dreigingen en aanslagen.
 3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien een overmachtssituatie langer dan zes maanden duurt, heeft ieder der partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen inmiddels op grond van de overeenkomst is gepresteerd, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend.
   
Artikel 17 – Niet-overname personeel
 
 1. Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst, alsmede één jaar na beëindiging daarvan op generlei wijze, behoudens na goed zakelijk overleg met DC Computers en daarover overeenstemming is bereikt, medewerkers van DC Computers of van ondernemingen waarop DC Computers ter uitvoering van deze overeenkomst een beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins direct of indirect, voor zich laten werken.
   
Artikel 18 – Slotbepalingen
 
 1. Op de overeenkomst tussen DC Computers en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.
 2. Geschillen naar aanleiding van de inhoud of uitvoering van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Midden-Nederland.
 3. DC Computers is gerechtigd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen indien zij daartoe zwaarwegende belangen heeft.
 4. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de opdracht en de inhoud van de algemene voorwaarden voor het overige van kracht blijven.